ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΒΡΑΪΜΑΚΗ Ο.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΒΑΝΤΩΝ 49, ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΚ 34100
ΤΗΛ. 2221074210
FAX 2221023837
Email: info@rain-electric.gr

Με την παρούσα γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση,
για την οποία υπέβαλα ηλεκτρονικώς αίτηση στις
………………………….
(Ημερομηνία υποβολής αιτήματος)
…………………………….
(Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο καταναλωτή)
…………………………………
(Διεύθυνση καταναλωτή)
………………………………….
(Υπογραφή καταναλωτή – μόνο αν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί
σε χαρτί)
……………………………
(Ημερομηνία )